O nás

K vyučování využíváme vzdělávací metody třetího tisíciletí. Naši základnu tvoří dva celky – kvalitní vzdělání a příznivé prostředí školy.

Kvalitní vzdělání

Integrované tematické celky

Obsah učiva koordinovaně integrujeme do tematických celků. Během tohoto procesu dochází k záměrnému vytváření multilaterálních vazeb obsahu učiva různých předmětů. Model integrované tematické výuky upřednostňuje propojení teoretických poznatků s praktickou činností žáků a propojení učiva s reálným světem. Tematické celky pak dále slučujeme do projektů, které se zaměřují na širší výukový rámec. Naše kvalitní vzdělání zabezpečuje hladký přechod žáků na střední školy.

Činnostní učení

Největších úspěchů při učení dosahujeme, pokud nás učení baví a pokud máme možnost si jej zažít všemi smysly. Činnostní učení je metoda založená na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci nejsou pouze pasivními příjemci, naopak průběžně projevují vlastní iniciativu – pracují, přemýšlí, hovoří a tvoří, což zvyšuje jejich motivaci a přispívá k trvalosti získaných informací i dovedností. Připravujeme děti pro úspěšný život.

Formativní hodnocení

Na naší škole používáme formativní hodnocení, které vede ke stanovování výchovně-vzdělávacích cílů, povzbuzuje žáky ke sledování vlastního pokroku směrem k těmto cílům a motivuje je k učení. Mezinárodní výzkumy prokázaly, že nejlepší výsledky ve vzdělání mají děti tehdy, když dostávají zpětnou vazbu a umí hodnotit samy sebe, i mezi sebou se navzájem. Proto jsou naši žáci hodnoceni nejen známkami a slovním hodnocením, ale i sebereflexí.

Dvojjazyčnost

Se stále intenzivnější globalizací je angličtina běžnou součástí našich životů. To je jedním z důvodů, proč se v NEMO NEXT na výuku anglického jazyka zaměřujeme. Anglický jazyk je u nás v nadstandardní hodinové dotaci. Navíc budeme postupně pomocí metody CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) přidávat předměty vyučované pouze v anglickém jazyce. Cambridge English u nás vyučují rodilí mluvčí, kteří přirozeně integrují angličtinu do každodenního života studentů.

Učíme se venku

Výuku také přenášíme ze školních lavic do reálného světa. Chodíme na projektové dny do nejrůznějších vědeckých institucí, divadel, muzeí, do přírody. Učení venku děti baví, protože je názorné, trojrozměrné, pestré a zároveň zvyšuje pocit smysluplnosti. Učení venku rozvíjí emoční a sociální inteligenci. V neposlední řadě podporuje zdraví dětí, neboť zlepšuje fungování imunitního systému, čímž snižuje počet nemocí. Kontakt s přírodou významně přispívá také duševnímu zdraví, protože snižuje stres, úzkosti a deprese.

Hodnotové vzdělávání

Cíleně pracujeme s hodnotami a vztahy. Poznávání vlastních hodnot dává našemu životu i vzdělání smysl. Do vzdělávacích konceptů NEMO NEXT jsme začlenili hodnotové vzdělávání dle Cyril Mooney, které žákům pomáhá lépe se orientovat ve světě – jak v tom svém vnitřním, tak v tom vnějším. Každý den zahajujeme ranními bloky – Morning assembly. Při nich si žáci mimo jiné připraví program na celý den, zkoncentrují se na učivo, pohovoří o „myšlence dne“, novinkách ze světa, nebo třeba o svých zážitcích či pocitech.

Příznivé prostředí

Individuální přístup

Víme, že se ne všichni učíme stejně, proto přistupujeme ke každému žákovi a jeho specifickým potřebám individuálně. Takovýto přístup nám umožňuje zajistit kvalitní vzdělání podle nejlepších osobních možností každého jedince. V naší škole máme maximálně 16 žáků ve třídě.

Rodinná atmosféra založená na empatii

Naším dalším cílem jsou děti těšící se do školy. V NEMO NEXT budujeme pozitivní vztah ke vzdělání. Wellbeing našich studentů je pro nás zcela zásadní. Empatickým přístupem umožňujeme žákům růst a zvládat různé životní situace a změny.

Lokalita a zázemí

Naše nově vybavené třídy disponují nejen moderními didaktickými pomůckami, IT vybavením, ale i prostorem pro socializaci a odpočinek. Součástí školy je i rozlehlá zahrada pro volný pohyb dětí, odpočinek, zahradničení a sport. Výhodou je také lokalita samotná. Budova se nachází kousek od několika venkovních a sportovních hřišť, Mlýnského rybníka, Zříceniny Říčanského hradu a Masarykova náměstí